Archiwum

Litania małżonków

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

/odpowiadamy: Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci/

Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem –
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach –
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni –
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka-
Abyśmy „bycie jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili, je przeżywać w czystości –
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo –
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością –
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali –
Abyśmy obdarzali się zaufaniem –
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć –

Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam „cichych dni”-
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię –
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji –
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga-
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem –
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami –
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować-
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami –
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy-
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył-
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności –

Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości-
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana –

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus-
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich-
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia-
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-   wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-   zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

Módlmy się
Boże Wiekuista Miłości, Ty „na początku” stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią, spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach, gestach naśladowali Ciebie Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku” i miłuje „do końca”. Amen

***

Modlitwa ta jest oparta o przysięgę małżeńską, która kończy się wezwaniem „Tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”, na mocy tego sakramentu z nadzieją przyzywajmy owego Wsparcia w naszym codziennym życiu.

Modlitwa zawierzenia – ruch czystych serc

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie

Może nie zawsze układało się dobrze w Twojej rodzinie: z rodzeństwem, z rodzicami czy może z dziadkami. Jeżeli nazbierało się w Tobie wiele obciążających uczuć, złych słów, lekceważenia, złości czy niechęci, to zacznij odmawiać poniższą modlitwę:
Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź do mnie i oświeć mnie. Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało. Zobacz nasze rany i ulecz je. Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń. Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem. Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca. Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen.

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadomy(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągnąć i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.
Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jednej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– cała moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością. Jezu, ufam Tobie! Amen.

Do prywatnego odmawiania.
Imprimatur: Ks. prał. Wiesław Wronka – Wikariusz Biskupi
Kuria Diecezjalna Łowicka     9 październik 2009r.

Indywidualna modlitwa o odnowienie łask Sakramentu Bierzmowania, darów i owoców Ducha Świętego

Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na mnie swojego /swoją/ sługę /służebnicę/, którego stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Proszę Cię odnów we mnie działanie sakramentu Bierzmowania. Jak na mocy Chrztu świętego uczyniłeś mnie swoim dzieckiem, tak na mocy Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej uzdolniłeś do czynnego apostolstwa. Ześlij na mnie Ducha Świętego i umocnij w czynnym dawaniu świadectwa. Naucz mnie modlić się w chwilach doświadczeń. Otocz swoją przemożną opieką. Odnów we mnie swoje dary, niech one owocują na Twoją chwałę i pożytek ludzi. Zabierz lęk i obawy, daj męstwo i zwinność w walce z mocami ciemności. Niech moja postawa będzie zawsze wyznaniem wiary. Ojcze, Synu i Duchu Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła: Nie dozwól aby ktokolwiek z nas był owładnięty przez ojca kłamstwa. Spraw aby moje ciało stało się mieszkaniem i świątynią Trójcy Przenajświętszej. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w Jej macierzyńską opiekę. Niech we mnie Twoim słudze jaśnieje światło prawdy. Niech zagości radość i pokój. Niech owładnie Duch świętości, a zamieszkując w mym sercu przywróci mi wewnętrzną pogodę i czystość. Panie wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich Aniołów, którzy Tobie służą. Niech święci wskazują mi drogę prawdy i zmiłowania. Uczą korzystania z wolności i łaski, zniweczą kajdany nieprawości. Duchu Święty, Paraklecie ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitwy Apostołów Piotra i Pawła, oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce osiągnęli nagrodę nieba. Proszę Ciebie uwolnij we mnie działanie Twoich charyzmatów, zachowaj nietkniętym mocą zła, bym mógł Ci służyć w pobożności i pokoju. Dozwól miłować Cię całym sercem i służyć Ci dobrymi czynami. Niech każda moja modlitwa będzie pieśnią uwielbienia i wdzięczności za Twoje dary i charyzmaty, teraz i po wszystkie dni mego istnienia. Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności Ducha Świętego, z Tobą żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.